fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

Usłu­gi mobil­ne

Dla Pań­stwa wygo­dy ofe­ru­je­my Pań­stwu  nastę­pu­ją­ce usłu­gi mobil­ne: 

  • Pedia­tria – gdy dziec­ko zacho­ru­je i potrzeb­na jest szyb­ka dia­gno­za w zaci­szu domo­wym
  • Zaku­py z die­te­ty­kiem – gdy chcą mieć Pań­stwo wspar­cie pod­czas zale­co­nej die­ty
  • Pie­lę­gniar­stwo – usłu­gi pie­lę­gniar­skie z dojaz­dem do domu
Zamknij