fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

MASAŻE

Masaż kla­sycz­ny

Masaż kla­sycz­ny może być sto­so­wa­ny zarów­no w celach lecz­ni­czych – mię­dzy inny­mi przy scho­rze­niach natu­ry orto­pe­dycz­nej czy też neu­ro­lo­gicz­nej — jak rów­nież po to, by pobu­dzić, roz­luź­nić lub wzmoc­nić tkan­kę mię­śnio­wą.

Masaż sto­su­je się przede wszyst­kim w tera­pii narzą­dów rucho­wych – jest uzna­wa­ny za jed­ną z naj­sku­tecz­niej­szych form tera­pii w tym zakre­sie.

Masaż kla­sycz­ny prze­pro­wa­dza się w pozy­cji leżą­cej pacjen­ta na brzu­chu, koń­czy­ny gór­ne uło­żo­ne są wzdłuż cia­ła.

Wska­za­nia do masa­żu:

 • bóle krę­go­słu­pa
 • wady posta­wy
 • pro­ble­my z prze­mia­ną mate­rii
 • reu­ma­to­idal­ne zapa­le­nie sta­wów
 • sta­ny poope­ra­cyj­ne
 • sta­ny poura­zo­we
 • skrę­ce­nia
 • pora­że­nie i nie­do­wła­dy
 • obrzęk lim­fa­tycz­ny

Prze­ciw­wska­za­nia do masa­żu:

 • sta­ny cho­ro­bo­we prze­bie­ga­ją­ce z wyso­ką tem­pe­ra­tu­rą,
 • krwo­to­ki lub ten­den­cje do wystą­pie­nia krwo­to­ku
 • ostre i podo­stre sta­ny zapal­ne
 • prze­rwa­nie cią­gło­ści skó­ry w miej­scu masa­żu
 • wcze­sny okres po zła­ma­niach, skrę­ce­niach, zwich­nię­ciach
 • zapa­le­nie szpi­ku kost­ne­go z prze­to­ka­mi
 • wszel­kie­go rodza­ju zmia­ny der­ma­to­lo­gicz­ne np: owrzo­dze­nia, wypry­ski, egze­ma, łusz­czy­ca) w miej­scu masa­żu
 • świe­że zakrze­py
 • cho­ro­by krwi(hemofilia)
 • nie­wy­rów­na­ne wady ser­ca
 • cho­ro­by zakaź­ne
 • tęt­nia­ki
 • cią­ża pato­lo­gicz­na
 • nowo­two­ry zło­śli­we i nie­zło­śli­we
 • żyla­ki pod­udzia I uda
 • cho­ro­by wrzo­do­we z krwa­wie­niem (żołąd­ka i dwu­nast­ni­cy)
 • cho­ro­by jelit z owrzo­dze­niem i krwa­wie­niem
 • sta­ny zapal­ne dróg żoł­cio­wych
 • kami­ca wątro­bo­wa i ner­ko­wa

Manu­al­ny dre­naż lim­fa­tycz­ny

Jest to zabieg fizjo­te­ra­peu­tycz­ny, pod­czas któ­re­go zasto­so­wa­ne są spe­cjal­ne chwy­ty, któ­re wyko­ny­wa­ne są zgod­nie z kie­run­kiem prze­pły­wu pły­nów lim­fa­tycz­nych w kie­run­ku ser­ca.

Masaż gorą­cy­mi kamie­nia­mi

Masaż gorą­cy­mi kamie­nia­mi- przy­jem­ny i dosko­na­le relak­su­ją­cy masaż z wyko­rzy­sta­niem roz­grza­nych kamie­ni bazal­to­wych, dosko­na­le wyszli­fo­wa­nych przez mor­skie fale oble­wa­ją­ce Hawa­je i Bali.

Masaż relak­sa­cyj­ny kamie­nia­mi wul­ka­nicz­ny­mi odprę­ża, wyci­sza i rege­ne­ru­je. Likwi­du­je stres i jego nega­tyw­ne skut­ki. Roz­luź­nia napię­te mię­śnie i łago­dzi ból.

Zna­ko­mi­cie rege­ne­ru­je po wysił­ku. Ma zba­wien­ny wpływ na skó­rę ( poma­ga zwal­czyć cel­lu­lit, popra­wia jej jędr­ność i ela­stycz­ność).

Przy­śpie­sza krą­że­nie krwi i lim­fy, dzię­ki temu skó­ra zosta­je lepiej dotle­nio­na i odży­wio­na, a orga­nizm zosta­je oczysz­czo­ny z tok­syn i pro­duk­tów prze­mia­ny mate­rii.

Przy­jem­ne cie­pło kamie­ni, nastro­jo­wa muzy­ka oraz płyn­ne ruchy masa­ży­sty dosko­na­le relak­su­ją i rege­ne­ru­ją siły wital­ne.

Wska­za­nia:

 • bóle mię­śnio­we,
 • bóle ple­ców,
 • stres,
 • sta­ny zmę­cze­nia psy­cho­fi­zycz­ne­go,
 • pro­ble­my z cyr­ku­la­cją krwi i lim­fy.

Prze­ciw­wska­za­nia do masa­żu kamie­nia­mi:

 • Cią­ża
 • Nie­wy­dol­ność ser­ca
 • Zabu­rze­nia czu­cia
 • Zespól Sudec­ka
 • Sta­ny depre­syj­ne, zabu­rze­nia psy­chicz­ne
 • Sta­ny nowo­two­ro­we
 • Dzie­ci poni­żej 10 roku życia
 • Sta­ny gorącz­ko­we
 • Wszel­kie prze­ciw­wska­za­nia do masa­żu kla­sycz­ne­go
 •  

Masaż bań­ką chiń­ską

Zabie­gi z wyko­rzy­sta­niem bań­ki chiń­skie wywo­dząc się z medy­cy­ny chiń­skiej. Przez dzie­siąt­ki wie­ków były one sto­so­wa­ne w celu lecze­nia wie­lu cho­rób.

Bań­ki chiń­skie sto­so­wa­ne są tak­że z powo­dze­niem do usu­wa­nia cel­lu­li­tu. Skut­ki anty­cel­lu­li­to­we­go masa­żu bań­ką chiń­ską: ujędr­nie­nie skó­ry, reduk­cja cel­lu­li­tu, wyszczu­ple­nie maso­wa­nej par­tii cia­ła.

Masaż taki pole­ga na zassa­niu kawał­ka natłusz­czo­nej skó­ry bań­ką i wyko­ny­wa­niu podłuż­nych lub kuli­stych ruchów w kie­run­ku węzłów chłon­nych. Począt­ko­wo zabieg może być tro­chę bole­sny, a po jego wyko­na­niu mogą poja­wić się drob­ne sinia­ki — dla­te­go lepiej wyko­nać masa­że wcze­śniej niż dzień przed “waż­nym wyj­ściem”.

Skut­ki anty­cel­lu­li­to­we­go masa­żu bań­ką chiń­ską:

 • ujędr­nie­nie skó­ry
 • reduk­cja cel­lu­li­tu
 • wyszczu­ple­nie maso­wa­nej par­tii cia­ła

Efek­ty widocz­ne są już po kil­ku zabie­gach.

Masaż bań­ką chiń­ską moż­na połą­czyć ze zmia­ną nawy­ków żywie­nio­wych — odpo­wied­nio dobra­ną die­tą odchu­dza­ją­cą (reduk­cyj­ną) — pozwo­li to na uzy­ska­nie jesz­cze lep­szych efek­tów wyszczu­ple­nia, reduk­cji cel­lu­li­tu i ujędr­nie­nia.

Prze­ciw­wska­za­nia do masa­żu:

 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi
 • wyle­wy pod­skór­ne
 • opu­chli­zna spo­wo­do­wa­na ura­zem
 • uszko­dze­nie skó­ry, szcze­gól­nie rany otwar­te

Masaż stem­pla­mi

Masa­ży­sta Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu wyko­nu­je masa­że róż­ne­go rodza­ju stem­pla­mi.

 1.  Stem­ple odświe­ża­ją­co-chło­dzą­ce

Zawar­ty w nich skład­ni­ki pozwa­la­ją się ochło­dzić i odprę­żyć Ole­jek mię­to­wy dzia­ła odświe­ża­ją­co, anty­sep­tycz­nie i anty­bak­te­ryj­nie. Pobu­dza cały orga­nizm.

Grejp­frut zawar­ty w stem­plach, wspo­ma­ga wal­kę z cel­lu­li­tem‼️

Masaż z ich uży­ciem zale­ca­ny jest szcze­gól­nie w:

 • łago­dze­niu bólów gło­wy i bólów migre­no­wych
 • łago­dze­niu bólów reu­ma­tycz­nych
 • wal­ce z cel­lu­li­tem
 • lecze­niu sta­nów zapal­nych skó­ry
 • osła­bie­niu orga­ni­zmu
 • łago­dze­niu zmę­cze­nia psy­cho­fi­zycz­ne­go

Masaż stem­pla­mi zio­ło­wy­mi odświe­ża­ją­co-chło­dzą­cy­mi moż­na sto­so­wać do 3 razy w tygo­dniu. Zbyt dłu­gie i prze­wle­kłe ich sto­so­wa­nie może pro­wa­dzić do zakłó­ceń snu, dla­te­go nale­ży zacho­wać umiar w ich sto­so­wa­niu oraz odpo­wied­nie odstę­py cza­su.

 1. Stem­ple cze­ko­la­do­we

Stem­ple cze­ko­la­do­we popra­wia­ją stan skó­ry, zawar­te w nich sub­stan­cje czyn­ne szyb­ko wchła­nia się w skó­rę, a cze­ko­la­do­wy aro­mat towa­rzy­szą­cy masa­żo­wi pozwa­la na uzy­ska­nie peł­ne­go odprężenia.Działanie stem­pli cze­ko­la­do­wych:

 • natłusz­cza­ją i nawil­ża­ją skó­rę, dzia­ła­ją na nią ochron­nie
 • zmięk­cza­ją skó­rę i nada­ją jej ela­stycz­ność
 • zapo­bie­ga­ją nad­mier­nej utra­cie wody przez skó­rę
 • nada­ją skó­rze połysk i gład­kość
 • dzia­ła­ją na skó­rę koją­co i ochron­nie
 • poma­ga­ją pozbyć się prze­bar­wień
 • prze­ciw­dzia­ła­ją powsta­wa­niu roz­stę­pów oraz wspo­ma­ga­ją wal­kę z nimi
 • zawar­te w nich anty­ok­sy­dan­ty neu­tra­li­zu­ją dzia­ła­nie wol­nych rod­ni­ków, pozwa­la to na zmniej­sze­nie i spo­wol­nie­nie pro­ce­su sta­rze­nia się skó­ry
 • są anty­aler­gicz­ne
 1. Stem­ple kawo­wo-cyna­mo­no­we

Kawa i cyna­mon będą­ce skład­ni­ka­mi stem­pli wspa­nia­le wygła­dza­ją i ujędr­nia skó­rę.

Taki masaż ma dzia­ła­nie relak­su­ją­ce oraz uspo­ka­ja­ją­ce.

Kofe­ina wspo­ma­ga usu­wa­nie tok­syn z orga­ni­zmu oraz poma­ga w pro­ce­sie spa­la­nia tkan­ki tłusz­czo­wej.

Po takim zabie­gu skó­ra sta­je się ujędr­nio­na, napię­ta, a oso­ba maso­wa­na jest zre­lak­so­wa­na.

 1. Stem­ple ener­ge­tycz­ne

Mie­szan­ka wyko­rzy­sty­wa­na w stem­plach ener­ge­tycz­nych skła­da się z imbi­ru, cyna­mo­nu, czer­wo­ne­go pie­przu, mie­lo­nych goź­dzi­ków oraz guara­ny.

Peelin­gu­ją­ce wypeł­nie­nie stem­pla sta­no­wią wiór­ki lipo­we.

Masaż taki­mi stem­pla­mi zwięk­sza prze­krwie­nie skó­ry i tka­nek pod­skór­nych. Dzia­ła sty­mu­lu­ją­co na układ mię­śnio­wo-powię­zio­wy.

Pod­czas pod­grze­wa­nia skład­ni­ki stem­pli uwal­nia­ją znie­wa­la­ją­cy zapach pełen egzo­ty­ki.

Imbir — sil­nie roz­grze­wa i pobu­dza krą­że­nie. Jest sto­so­wa­ny wspo­ma­ga­ją­co w pro­ce­sach wyszczu­pla­ją­co-mode­lu­ją­cych oraz zwal­cza­niu cel­lu­li­tu. Zwięk­sza­jąc ukrwie­nie narzą­dów, w tym mózgu, dzię­ki cze­mu jest natu­ral­nym środ­kiem wspo­ma­ga­ją­cym kon­cen­tra­cję i pra­wi­dło­wą pra­cę umy­słu. Dzia­ła rów­nież prze­ciw­za­pal­nie.

Goź­dzi­ki – czy­li wysu­szo­ne pąki kwia­to­we goź­dzi­kow­ca korzen­ne­go, były zna­ne w kosme­ty­ce już od śre­dnio­wie­cza. Mają dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze oraz roz­grze­wa­ją­ce, dla­te­go pole­ca­ne są do zwal­cza­nia cel­lu­li­tu. Posia­da­ją bar­dzo sil­ny zapach oraz lek­ko pie­ką­cy, korzen­ny smak. Ole­jek goź­dzi­ko­wy uzna­wa­ny jest za śro­dek prze­ciw­bó­lo­wy.

Cyna­mon — olej­ki ete­rycz­ne zawar­te w cyna­mo­nie popra­wia­ją krą­że­nie, ujędr­nia­ją i poma­ga­ją skó­rze pozbyć się szko­dli­wych tok­syn. Jego aro­mat uspo­ka­ja i relak­su­je.

Pieprz czer­wo­ny – jego doda­tek zwięk­sza przy­swa­jal­ność przez skó­rę cen­nych skład­ni­ków aktyw­nych, któ­re cięż­ko wpro­wa­dzić do głęb­szych warstw skó­ry. Dodat­ko­wo ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne, prze­ciw­bó­lo­we oraz anty­bak­te­ryj­ne.

Guara­na – ze wzglę­du na swo­je proz­dro­wot­ne wła­ści­wo­ści nazy­wa­na jest „elik­si­rem mło­do­ści”. Jej nasio­na zawie­ra­ją kofe­inę oraz wita­mi­nę B3 – skład­ni­ki te dzia­ła­ją pobu­dza­ją­co, wspo­ma­ga­ją pro­ces oczysz­cza­nia cia­ła z tok­syn oraz zmniej­sza­ją obrzę­ki. Ma dzia­ła­nie wyszczu­pla­ją­ce, ujędr­nia­ją­ce i anty­cel­lu­li­to­we.

Zamknij