fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

DIETETYKA

Porad­nic­two żywie­nio­we oraz two­rze­nie indy­wi­du­al­nych pla­nów żywie­nio­wych

Zapew­nia­my pro­fe­sjo­nal­ne porad­nic­two żywie­nio­we kobiet, męż­czyzn a tak­że dzie­ci i mło­dzie­ży.

Die­te­ty­cy Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu ukła­da­ją indy­wi­du­al­ne pla­ny żywie­nio­we, któ­re zapew­nia­ją podaż nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych oraz zawie­ra­ją smacz­ne i łatwe w przy­go­to­wa­niu posił­ki.

Ponad­to, w trak­cie trwa­nia die­to­te­ra­pii moni­to­ru­ją jej postę­py i utrzy­mu­ją sta­ły kon­takt z pacjen­tem.

Celem współ­pra­cy z die­te­ty­kiem jest zmia­na nawy­ków żywie­nio­wych, któ­re wpły­wa­ją na zacho­wa­nie zdro­wia lub jego popra­wy. Pod­sta­wą lecze­nia wie­lu cho­rób jest odpo­wied­nia, dobrze zbi­lan­so­wa­na die­ta.

Die­te­tyk bie­rze pod uwa­gę zarów­no stan zdro­wia pacjen­ta (cho­ro­by, dole­gli­wo­ści ze stro­ny prze­wo­du pokar­mo­we­go, m.in.: (bie­gun­ki, zapar­cia, wzdę­cia, zga­ga) jego wiek (dziec­ko, oso­ba doro­sła, star­sza), stan fizjo­lo­gicz­ny (cią­ża) jak i pre­fe­ren­cje żywie­nio­we (pro­duk­ty i potra­wy lubia­ne / nie lubia­ne) oraz sta­tus eko­no­micz­ny (jadło­spi­sy dopa­so­wa­ne do moż­li­wo­ści finan­so­wych).

Pro­fe­sjo­nal­na pomoc w zakre­sie zmia­ny nawy­ków żywie­nio­wych, jak rów­nież przy­go­to­wa­nie indy­wi­du­al­nych pla­nów

  • w cho­ro­bach die­to­za­leż­nych (cukrzy­ca typu 2, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, miaż­dży­ca)
  • w tera­pii nad­wa­gi i oty­ło­ści
  • w cho­ro­bach auto­im­mu­no­lo­gicz­nych (Hashi­mo­to, cukrzy­ca typu 1, reu­ma­to­idal­ne zapa­le­nie sta­wów)
  • w celia­kii (die­ta bez­glu­te­no­wa)
  • w nie­to­le­ran­cjach oraz aler­giach pokar­mo­wych
  • dla kobiet w cią­ży oraz dla mam kar­mią­cych pier­sią

Ana­li­za skła­du cia­ła

Ana­li­za skła­du cia­ła pozwa­la okre­ślić nie tyl­ko masę cia­ła, ale tak­że wszyst­kie jej skła­do­we, takie jak zawar­tość tkan­ki tłusz­czo­wej, mię­śnio­wej, kost­nej i wody. Na tej pod­sta­wie okre­śla­ny jest wiek meta­bo­licz­ny pacjen­ta. Ana­li­za skła­du cia­ła wyko­ny­wa­na jest pod­czas pierw­szej wizy­ty oraz pod­czas każ­dej kon­tro­li. Pozwa­la moni­to­ro­wać zmia­ny w orga­ni­zmie spo­wo­do­wa­ne sto­so­wa­niem die­ty. Bada­nie to moż­na wyko­nać tak­że jako osob­ną usłu­gę – jest to odpo­wied­nie dla osób, któ­re nie wyma­ga­ją inter­wen­cji żywie­nio­wej, ale chcą moni­to­ro­wać swo­ją wagę oraz zmia­ny zacho­dzą­ce w orga­ni­zmie.

Przy­go­to­wa­nie do bada­nia:
  • nie nale­ży jeść 2–3 godzi­ny przed bada­niem
  • pod­czas bada­nia sto­py muszą być gołe, suche oraz nie­na­kre­mo­wa­ne
Prze­ciw­wska­za­nia: — cią­ża — epi­lep­sja (padacz­ka) — roz­rusz­nik ser­ca (lub inne meta­lo­we implan­ty)

Zaku­py z die­te­ty­kiem

Die­te­ty­cy Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu w umó­wio­nym wcze­śniej punk­cie han­dlo­wym na tere­nie Rze­szo­wa doko­nu­ją edu­ka­cji oraz wspól­nych zaku­pów z klien­tem.

Usłu­ga prze­zna­czo­na jest dla osób, któ­re chcą zadbać o zdro­wie swo­je i swo­jej rodzi­ny. Na bie­żą­co ana­li­zo­wa­ne są doko­ny­wa­ne wybo­ry pro­duk­tów spo­żyw­czych pod wzglę­dem ich skła­du, jako­ści i pocho­dze­nia.

Die­te­tyk zachę­ci do wybie­ra­nia żyw­no­ści nie­prze­two­rzo­nej i pod­po­wie jak przy­go­to­wać z nich smacz­ne posił­ki. Może tak­że odna­leźć zdro­we zamien­ni­ki nie­zdro­wej żyw­no­ści.

Szko­le­nia i warsz­ta­ty żywie­nio­we

Die­te­ty­cy Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu ofe­ru­ją porad­nic­two żywie­nio­we nie tyl­ko dla indy­wi­du­al­nych pacjen­tów, ale rów­nież dla firm dba­ją­cych o zdro­wie swo­ich pra­cow­ni­ków.

W sali wykła­do­wej przy­chod­ni lub we wska­za­nym przez fir­mę miej­scu prze­pro­wa­dzą wykła­dy żywie­nio­we.

Warsz­ta­ty mogą doty­czyć zarów­no zasad zdro­we­go żywie­nia jak i zagad­nie zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem odpo­wied­niej die­ty w okre­ślo­nych cho­ro­bach.
Zamknij