fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

Medy­cy­na este­tycz­na

Ofe­ro­wa­ne zabie­gi

 • Peelin­gi che­micz­ne pro­fe­sjo­nal­ne, dobra­ne do rodza­ju skó­ry Peel Mis­sion
 • Mezo­te­ra­pia igło­wa — pre­pa­ra­ty Revi­ta­ca­re Cyto­ca­re i RRS indy­wi­du­al­nie dobra­ne do potrzeb skó­ry
 • Znie­czu­le­nie miej­sco­we przed zabie­giem
 • Zabieg bio­sty­mu­la­cjyj­ny PRX T33
 • Der­ma­pen — mikro­na­klu­wa­nie, mezo­te­ra­pia mikro­iglo­wa
 • Tech­ni­ki łączo­ne — wyso­ko efek­tyw­ne połą­cze­nie peelin­gu che­micz­ne­go z mikro­na­klu­wa­niem lub mezo­te­ra­pia igło­wą
 • Zabie­gi z uży­ciem tok­sy­ny botu­li­no­wej (Botox, Vista­bel)
 • Lecze­nie zmarsz­czek poprzecz­nych czo­ła
 • Lecze­nie zmarsz­czek gła­dzi­zny, tzw lwia zmarszcz­ka
 • Lecze­nie tzw kurzych łapek
 • Poje­dyn­cze oko­li­ce — wyce­na indy­wi­du­al­na
 • Zabie­gi off label z uży­ciem tok­sy­ny
 • Mode­lo­wa­nie ust (Juve­derm)
 • Mode­lo­wa­nie policz­ków tzw model look
 • Mode­lo­wa­nie żuchwy i bro­dy
 • Bruz­dy noso­wo-war­go­we
 • Lecze­nie cel­lu­li­tu pre­pa­ra­tem Ali­dya  
Zamknij