fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

FUNDACJA KROK KU ZDROWIU

Kon­trakt

Centrum Medyczne Rzeszów - NFZ - Fundacja Krok Ku Zdrowiu


Fun­da­cja Krok ku zdro­wiu w Rze­szo­wie, ul. Kocha­now­skie­go 18, pro­wa­dzi z Pod­kar­pac­kim Oddzia­łem Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia w Rze­szo­wie roz­mo­wy doty­czą­ce finan­so­wa­nia świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej.

Zgod­nie z art. 135 usta­wy z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych.
Infor­ma­cja o zawar­tych umo­wach przez NFZ znaj­du­je się tutaj.

Zamknij