fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

FUNDACJA KROK KU ZDROWIU

O FUNDACJI

Fun­da­cja Krok ku zdro­wiu zosta­ła utwo­rzo­na we wrze­śniu 2018 roku, aby wspie­rać oso­by prze­ży­wa­ją­ce trud­no­ści zwią­za­ne z pogor­sze­niem lub utra­tą sze­ro­ko rozu­mia­ne­go zdro­wia oraz oso­by,  któ­rym zale­ży na popra­wie jako­ści swo­je­go życia.

 

Swo­ją misję Fun­da­cja krok ku zdro­wia opar­ła na współ­cze­snym rozu­mie­niu poję­cia „zdro­wie”, któ­re nie ozna­cza już tyl­ko sta­nu bra­ku cho­ro­by, ale stan cechu­ją­cy się uzy­ska­niem dobre­go samo­po­czu­cia na pozio­mie fizycz­nym, psy­chicz­nym i spo­łecz­nym.

 

Centrum Medyczne Rzeszów - logotyp - Fundacja Krok Ku Zdrowiu
Centrum Medyczne Rzeszów Przychodnia Fundacja Krok Ku Zdrowiu

W naszej pla­ców­ce, w Rze­szo­wie, przy ul. Kocha­now­skie­go 18 świad­czy­my usłu­gi z zakre­su: 

 • logo­pe­dii
 • die­te­ty­ki
 • pie­lę­gniar­stwa
 • masa­żu (lecz­ni­cze­go, relak­sa­cyj­ne­go, kosme­tycz­ne­go)
 • pedia­trii
 • psy­chia­trii dzie­ci i mło­dzie­ży
 • psy­chia­trii osób doro­słycH
 • medy­cy­ny este­tycz­nej

W naszej pla­ców­ce, w Rze­szo­wie, przy ul. Kocha­now­skie­go 18 świad­czy­my usłu­gi z zakre­su: 

 • gine­ko­lo­gii, fizjo­te­ra­pii
 • psy­cho­lo­gii
 • aku­punk­tu­rY
 • pedia­trii
 • psy­chia­trii dzie­ci i mło­dzie­ży
 • psy­chia­trii osób doro­słycH

Wyko­nu­je­my rów­nież bada­nia USG oraz bada­nie cyto­lo­gicz­ne.
Pro­wa­dzi­my dar­mo­we pre­lek­cje w szko­łach z zakre­su die­te­ty­ki i logo­pe­dii oraz wykła­dy dla doro­słych.

Centrum Medyczne Rzeszów - Gabinet lekarski - Fundacja Krok Ku Zdrowiu

ZESPÓŁ FUNDACJI KROK KU ZDROWIU

Pra­cow­ni­cy Fun­da­cji

mgr Anna Popraw­ska

Pie­lę­gniar­ka

Joan­na Piku­ła

Masa­ży­sta

mgr Iza­be­la pie­strzak

Fizjo­te­ra­peu­ta

mgr piotr iwa­syk

Fizjo­te­ra­peu­ta

mgr agniesz­ka puste­lak

Fizjo­te­ra­peu­ta

mgr Mar­ta Ruta­na

Logo­pe­da

Mgr Mał­go­rza­ta Kluk

Aku­punk­tu­rzyst­ka

ZESPÓŁ FUNDACJI KROK KU ZDROWIU

Leka­rze

lek. med. Mar­ta Szczy­gieł-Łyko

Medy­cy­na este­tycz­na

ZESPÓŁ FUNDACJI KROK KU ZDROWIU

Tera­peu­ci

mgr Moni­ka Sro­ka-Ossow­ska

Psy­cho­log

mgr Mag­da­le­na Czar­ny-Tadla

Tera­peut­ka

Wspie­raj fun­da­cję

Pomóż nam!

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Prze­ka­zu­jąc daro­wi­znę na rzecz Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu poma­gasz dbać o dzie­ci, któ­rym poma­ga Fun­da­cja.

Numer kon­ta Fun­da­cji 31 1950 0001 2006 0076 0262 0003

WSPIERAJ NAS REGULARNIE

Prze­ka­zu­jąc co mie­siąc drob­ną kwo­tę poma­gasz nam peł­nić dłu­go­fa­lo­we dobro dla dzie­ci, któ­re tego potrze­bu­ją.
Numer kon­ta Fun­da­cji 31 1950 0001 2006 0076 0262 0003

ZBIÓRKA NA FACEBOOK

Utwórz zbiór­kę pie­nię­dzy na Face­bo­oku i zachęć zna­jo­mych do wspól­ne­go poma­ga­nia naj­młod­szym pacjen­tom.

PRZEKAŻ 1%

Zachę­ca­my do wspie­ra­nia Fun­da­cji Krok Ku Zdro­wiu 1% KRS: 0000750001. Za pie­nią­dze uzy­ska­ne z 1% Fun­da­cja może kupić potrzeb­ny sprzęt medycz­ny i poma­gać dzie­ciom.

ZOSTAŃ PARTNEREM FUNDACJI

Fir­my oraz insty­tu­cje zapra­sza­my do spon­so­ro­wa­nia naszych pro­jek­tów, aby­śmy mogli dotrzeć do jak naj­więk­szej licz­by potrze­bu­ją­cych.

PODARUJ PRODUKTY LUB USŁUGI

Prze­ka­zu­jąc pro­duk­ty i usłu­gi na rzecz Fun­da­cji krok ku zdro­wiu pomo­żesz nam prze­zna­czyć wię­cej pie­nię­dzy na poma­ga­nie dzie­ciom.

PRACUJ JAKO WOLONTARIUSZ

Poda­ruj nam swój czas, aby­śmy mogli sku­pić się na tych któ­rzy naj­bar­dziej tego potrze­bu­ją — dzie­ci.

Zamknij