fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

Fizjo­te­ra­pia

Dole­gli­wo­ści, któ­re leczy­my w Fun­da­cji krok ku zdro­wiu w Rze­szo­wie

 • zespo­ły bólo­we krę­go­słu­pa i sta­wów obwo­do­wych
 • bóle prze­cią­że­nio­we czy uszko­dze­nia tka­nek mięk­kich
 • zespół bole­sne­go bar­ku,
 • łokieć teni­si­sty lub gol­fi­sty
 • drę­twie­nie lub mro­wie­nie rąk
 • zespół cie­śni nad­garst­ka lub ostro­ga pię­to­wa
 • uciąż­li­we bóle gło­wy
 • migre­ny
 • szu­my w uszach
 • pro­ble­my z zato­ka­mi
 • rwa kul­szo­wa lub udo­wa
 • bóle bio­dra
 • nawra­ca­ją­ce ura­zy sta­wów
 • inne dole­gli­wo­ści bólo­we

W Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu w Rze­szo­wie pro­wa­dzo­ne są przez  doświad­czo­ne­go fizjo­te­ra­peu­tę:

 • Tera­pia tka­nek mięk­kich,
 • Tera­pia manu­al­na i igło­te­ra­pia,
 • Tera­pia punk­tów spu­sto­wych,
 • Tera­pia wisce­ral­na,
 • Tera­pia narzę­dzio­wa,
 • FDM (Fascial Distor­tion Model),
 • Masaż tka­nek głę­bo­kich,
 • Tech­ni­ki oste­opa­tycz­ne nasłu­cho­we,
 • Pino­te­apia,
 • Tera­pia B. Mul­li­ga­na,
 • Kine­sio­lo­gy Taping
 • Inne w razie potrzeb.

Fizjo­te­ra­peu­ta indy­wi­du­al­nie dobie­ra spo­sób reha­bi­li­ta­cji, do każ­de­go pacjen­ta.

Zamknij