fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

Fizjo­te­ra­pia

Nasi fizjo­te­ra­peu­ci

Izabe­la Pie­strzak

W swo­jej prak­ty­ce fizjo­te­ra­peu­tycz­nej sta­ra się o indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­de­go pacjen­ta wyko­rzy­stu­jąc swo­ją wie­dzą naby­tą na wie­lu spe­cja­li­stycz­nych kur­sach i szko­le­niach z zakre­su fizjo­te­ra­pii jak np.: pino­te­ra­pia, masa­że lecz­ni­cze i relak­sa­cyj­ne, indy­wi­du­al­ne ćwi­cze­nia orto­pe­dycz­ne. Dzię­ki cze­mu może sku­tecz­nie leczyć pro­ble­my z któ­ry­mi zja­wia­ją się pacjen­ci. Ponad­to wyko­nu­je zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej.

Piotr Iwa­syk

Jako magi­ster fizjo­te­ra­pii w swo­jej pra­cy zaj­mu­je się nowo­cze­snym podej­ściem do reha­bi­li­ta­cji pacjen­ta. Od indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia roz­po­czę­te­go dokład­nym bada­niem pod­mio­to­wym, po dopa­so­wa­nie i zasto­so­wa­nie odpo­wied­niej terapii,dąży do popra­wie­nia sta­nów cho­ro­bo­wych i powro­tu pacjen­ta do sta­nu sprzed cho­ro­by. W swo­jej pra­cy wyko­rzy­stu­je wie­dzę zdo­by­tą na na spe­cja­li­stycz­nych szko­le­niach z fizjo­te­ra­pii m.in. PNF, kine­sio­lo­gi taping czy pino­te­ra­pię.

Agniesz­ka Puste­lak

Posia­da kil­ku­na­sto­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy z pacjen­tem z róż­no­rod­ny­mi dys­funk­cja­mi, w tym neu­ro­lo­gicz­ny­mi i orto­pe­dycz­ny­mi. Swo­ją wie­dzę, popar­tą licz­ny­mi kur­sa­mi i szko­le­nia­mi z zakre­su fizjo­te­ra­pii wyko­rzy­stu­je do pro­fe­sjo­nal­ne­go i indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia do pacjen­ta. Pra­ca jest jej fun­da­men­tem, dla­te­go dąży do cią­głe­go roz­wo­ju i pod­no­sze­nia swo­ich kwa­li­fi­ka­cji.

Dole­gli­wo­ści, któ­re leczy­my w Fun­da­cji krok ku zdro­wiu w Rze­szo­wie

 • zespo­ły bólo­we krę­go­słu­pa i sta­wów obwo­do­wych
 • bóle prze­cią­że­nio­we czy uszko­dze­nia tka­nek mięk­kich
 • zespół bole­sne­go bar­ku,
 • łokieć teni­si­sty lub gol­fi­sty
 • drę­twie­nie lub mro­wie­nie rąk
 • zespół cie­śni nad­garst­ka lub ostro­ga pię­to­wa
 • uciąż­li­we bóle gło­wy
 • migre­ny
 • szu­my w uszach
 • pro­ble­my z zato­ka­mi
 • rwa kul­szo­wa lub udo­wa
 • bóle bio­dra
 • nawra­ca­ją­ce ura­zy sta­wów
 • inne dole­gli­wo­ści bólo­we

W Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu w Rze­szo­wie pro­wa­dzo­ne są przez  doświad­czo­ne­go fizjo­te­ra­peu­tę:

 • Tera­pia tka­nek mięk­kich,
 • Tera­pia manu­al­na i igło­te­ra­pia,
 • Tera­pia punk­tów spu­sto­wych,
 • Tera­pia wisce­ral­na,
 • Tera­pia narzę­dzio­wa,
 • FDM (Fascial Distor­tion Model),
 • Masaż tka­nek głę­bo­kich,
 • Tech­ni­ki oste­opa­tycz­ne nasłu­cho­we,
 • Pino­te­apia,
 • Tera­pia B. Mul­li­ga­na,
 • Kine­sio­lo­gy Taping
 • Inne w razie potrzeb.

Fizjo­te­ra­peu­ta indy­wi­du­al­nie dobie­ra spo­sób reha­bi­li­ta­cji, do każ­de­go pacjen­ta.

Zamknij