fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

Abo­na­men­ty medycz­ne

Z opie­ki spe­cja­li­stów cen­trum medycz­ne­go Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu, moż­na korzy­stać w for­mie abo­na­men­tu. Dzię­ki pakie­tom rodzin­nym zapew­nisz bez­pie­czeń­stwo zdro­wot­ne rów­nież swo­im Bli­skim. Mamy roz­wią­za­nia medycz­ne, któ­re dopa­su­jesz do indy­wi­du­al­nych potrzeb i pre­fe­ren­cji.

Zamknij