fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

Usłu­gi mobil­ne

Spe­cja­li­ści cen­trum medycz­ne­go Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu przy­ja­dą do Klien­tów, na: zaku­py z die­te­ty­kiem, szko­le­nia, wizy­ty domo­we czy zaku­py medycz­ne dla Firm.

Zaku­py z die­te­ty­kiem

Die­te­ty­cy Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu w umó­wio­nym wcze­śniej punk­cie han­dlo­wym na tere­nie Rze­szo­wa doko­nu­ją edu­ka­cji oraz wspól­nych zaku­pów z klien­tem.

Usłu­ga prze­zna­czo­na jest dla osób, któ­re chcą zadbać o zdro­wie swo­je i swo­jej rodzi­ny. Na bie­żą­co ana­li­zo­wa­ne są doko­ny­wa­ne wybo­ry pro­duk­tów spo­żyw­czych pod wzglę­dem ich skła­du, jako­ści i pocho­dze­nia.

Die­te­tyk zachę­ci do wybie­ra­nia żyw­no­ści nie­prze­two­rzo­nej i pod­po­wie jak przy­go­to­wać z nich smacz­ne posił­ki. Może tak­że odna­leźć zdro­we zamien­ni­ki nie­zdro­wej żyw­no­ści.

Szko­le­nia i warsz­ta­ty żywie­nio­we

Die­te­ty­cy Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu ofe­ru­ją porad­nic­two żywie­nio­we nie tyl­ko dla indy­wi­du­al­nych pacjen­tów, ale rów­nież dla firm dba­ją­cych o zdro­wie swo­ich pra­cow­ni­ków.

W sali wykła­do­wej przy­chod­ni lub we wska­za­nym przez fir­mę miej­scu prze­pro­wa­dzą wykła­dy żywie­nio­we.

Warsz­ta­ty mogą doty­czyć zarów­no zasad zdro­we­go żywie­nia jak i zagad­nie zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem odpo­wied­niej die­ty w okre­ślo­nych cho­ro­bach.

Wizy­ty domo­wą do cho­re­go dziec­ka

Pedia­trzy z Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu ofe­ru­ją opie­kę medycz­ną nie tyl­ko dla dzie­ci, ale rów­nież dla Firm dba­ją­cych o zdro­wie swo­ich Pra­cow­ni­ków.

W sali pod wska­za­nym przez Rodzi­ca adre­sem, w bez­piecz­nych, bo zna­nych dla dzie­ci warun­kach, zba­da­ją cho­re dzie­ci.

Zaku­py medycz­ne dla Firm

Spe­cja­li­ści Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu w umó­wio­nym wcze­śniej punk­cie han­dlo­wym na tere­nie Rze­szo­wa doko­nu­ją edu­ka­cji oraz wspól­nych zaku­pów z klien­tem.

Usłu­ga prze­zna­czo­na jest dla Firm, któ­re chcą zadbać o bez­pie­czeń­stwo Pra­cow­ni­ków. Na bie­żą­co ana­li­zo­wa­ne są doko­ny­wa­ne wybo­ry pro­duk­tów medycz­nych, tak­że pod katem pra­wa pra­cy czy prze­pi­sów BHP

Zamknij