fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

Pro­fi­lak­ty­ka

My dba­my o Two­je zdro­wie, i Two­ich Pra­cow­ni­ków – Ty cie­szysz się życiem. Dzię­ki solid­nej daw­ce wie­dzy zawar­tej na szko­le­niach pro­fi­lak­tycz­nych, pod­par­tej wie­lo­let­nią prak­ty­ką medycz­ną, możesz czuć się spo­koj­nie i bez­piecz­nie każ­de­go dnia.

Nasze szko­le­nia pro­wa­dzo­ne są przez doświad­czo­nych instruk­to­rów. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty sta­cjo­nar­ne i wyjaz­do­we.

Zamknij