fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl
FUNDACJA

KROK KU ZDROWIU

Dowiedz się wię­cej o naszym Cen­trum Medycz­nym

Godzi­ny Otwar­cia

Ponie­dzia­łek — Pią­tek

08:00 — 20:00

Sobo­ta

09:00 — 14:00

Nie­dzie­la

Zamknię­te

Nasz Zespół

Współ­pra­cu­ją z nami

Umów Wizy­tę

W naszej pla­ców­ce, w Rze­szo­wie, przy ul. Kocha­now­skie­go 18 świad­czy­my usłu­gi z zakre­su:  die­te­ty­ki, pie­lę­gniar­stwa, masa­żu (lecz­ni­cze­go,  relak­sa­cyj­ne­go), pedia­triimedy­cy­ny este­tycz­nej, gine­ko­lo­giifizjo­te­ra­pii, aku­punk­tu­ry.


Pro­wa­dzi­my dar­mo­we pre­lek­cje w szko­łach z zakre­su: die­te­ty­ki i logo­pe­dii, wykła­dy dla doro­słych.

Wita­my w naszym cen­trum medycz­nym

Fun­da­cja Krok ku zdro­wiu zosta­ła utwo­rzo­na we wrze­śniu 2018 roku, aby wspie­rać oso­by prze­ży­wa­ją­ce trud­no­ści zwią­za­ne z pogor­sze­niem lub utra­tą sze­ro­ko rozu­mia­ne­go zdro­wia oraz oso­by,  któ­rym zale­ży na popra­wie jako­ści swo­je­go życia.

Swo­ją misję Fun­da­cja krok ku zdro­wia opar­ła na współ­cze­snym rozu­mie­niu poję­cia „zdro­wie”, któ­re nie ozna­cza już tyl­ko sta­nu bra­ku cho­ro­by, ale stan cechu­ją­cy się uzy­ska­niem dobre­go samo­po­czu­cia na pozio­mie fizycz­nym, psy­chicz­nym i spo­łecz­nym.

NOWOCZESNA PLACÓWKA MEDYCZNA

Centrum Medyczne Rzeszów - Lekarze - Fundacja Krok Ku Zdrowiu

Ofer­ta dla firm

Dopa­su­je­my pakiet medycz­ny dla Two­jej Fir­my

Kom­plek­so­we wdro­że­nie w Fir­mach

Usłu­gi medycz­ne w Two­jej Fir­mie

Pro­gra­my pro­fi­lak­ty­ki zdro­wot­nej dla Firm

Pakiet opie­ki medycz­nej jest dla pra­cow­ni­ków waż­niej­szy od moż­li­wo­ści korzy­sta­nia ze służ­bo­we­go auta.
ZAMÓW TERAZ!

Zamknij