fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

Psy­cho­lo­gia / Psy­cho­te­ra­peu­ta

mgr Moni­ka Sro­ka-Ossow­ska
psy­cho­log, media­tor, inter­went kry­zy­so­wy

Zapew­nia:

 • wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne
 • porad­nic­two psychologiczne/ psy­cho­edu­ka­cja
 • inter­wen­cja kry­zy­so­wa (pomoc psy­cho­lo­gicz­na po wyda­rze­niach trau­ma­tycz­nych:
  in. prze­moc, żało­ba, cho­ro­ba, wypa­dek, roz­wód)
 • media­cje

Głów­ne obsza­ry pra­cy:

 • rodzi­na w kry­zy­sie (zabu­rzo­ne rela­cje rodzin­ne, kon­flikt oko­ło­ro­zwo­do­wy, trud­no­ści wycho­waw­cze, samot­ne rodzi­ciel­stwo), zabu­rze­nia emo­cjo­nal­ne, zabu­rze­nia zacho­wa­nia (dzie­ci, mło­dzież), prze­moc (domo­wa, rówie­śni­cza), zabu­rze­nia odży­wia­nia, uza­leż­nie­nia (głów­nie beha­wio­ral­ne u dzie­ci).

mgr Mag­da­le­na Czar­ny-Tadla
psy­cho­te­ra­peu­ta, lecze­nie uza­leż­nień

Psy­cho­log, w trak­cie spe­cja­li­za­cji z zakre­su psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej, cer­ty­fi­ko­wa­ny psy­cho­te­ra­peu­ta uza­leż­nień, bie­gły sądo­wy z zakre­su psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej i uza­leż­nień.

Ofe­ru­je pro­fe­sjo­nal­ną pomoc zakre­su:

 • lecze­nia uza­leż­nień (alko­hol, nar­ko­ty­ki, hazard)
 • wycho­dze­nia ze współ­uza­leż­nie­nia
 • mode­lo­wa­nia zacho­wań aser­tyw­nych
 • wspar­cia osób w kry­zy­sie życio­wym (żało­ba po stra­cie dziec­ka, żało­ba, roz­wód, cho­ro­ba nie­ule­czal­na, cho­ro­ba psy­chicz­na)

Pani Mag­da­le­na zapew­nia, że decy­du­jąc się na nawią­za­nie kon­tak­tu, otrzy­mu­jesz pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie w kry­zy­sie, a tak­że rze­tel­ną dia­gno­zę trud­no­ści wraz z zale­ce­nia­mi, w jaki spo­sób możesz roz­wią­zać swo­je pro­ble­my.

Pod­czas współ­pra­cy możesz poznać swo­je moc­ne stro­ny, nauczyć się odróż­niać to, co możesz zmie­nić, od tego, co pozo­sta­je bez Two­je­go wpły­wu i nauczyć się z tym żyć.

Łącząc swo­ją pasję poma­ga­nia innym ludziom z doświad­cze­niem zawo­do­wym, Pani Mag­da­le­na ofe­ru­je pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne i pomoc każ­de­mu.

Zamknij