fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

LOGOPEDIA

Pro­fi­lak­ty­ka logo­pe­dycz­na

Pro­fi­lak­ty­ka logo­pe­dycz­na pro­wa­dzo­na przez logo­pe­dę Fun­da­cji Krok ku Zdro­wiu w Rze­szo­wie pole­ga na wcze­snej iden­ty­fi­ka­cji ewen­tu­al­nych zabu­rzeń lub opóź­nień w roz­wo­ju mowy. Pra­wi­dło­wo roz­wi­ja­ją­ca się mowa (rozu­mie­nie oraz mówie­nie) jest naj­do­sko­nal­szym spo­so­bem poro­zu­mie­wa­nia się języ­ko­we­go. Pozwa­la zaspo­ka­jać potrze­by, umoż­li­wia kon­takt emo­cjo­nal­ny i wer­bal­ny. Z tego wzglę­du war­to zadbać o pra­wi­dło­wy roz­wój mowy zanim poja­wią się trud­no­ści w tym obsza­rze.

Dia­gno­za logo­pe­dycz­na

Logo­pe­da Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu w Rze­szo­wie ofe­ru­je prze­pro­wa­dze­nie dia­gno­zy logo­pe­dycz­nej zmie­rza­ją­cej do roz­po­zna­wa­nia wad i/lub zabu­rzeń mowy. Dia­gno­za logo­pe­dycz­na jest pod­sta­wą do opra­co­wa­nia pro­gra­mu tera­pii logo­pe­dycz­nej i obej­mu­je: roz­po­zna­nie zabu­rze­nia, wska­za­nia tera­peu­tycz­ne, pro­gno­zo­wa­nie.

Rze­tel­na dia­gno­za powin­na tak­że uwzględ­niać:

 • prze­pro­wa­dze­nie wywia­du,
 • oce­nić spraw­no­ści narzą­dów arty­ku­la­cyj­nych,
 • bada­nie słu­chu: fizjo­lo­gicz­ne­go i fone­ma­tycz­ne­go,
 • bada­nie psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­ne,
 • inne bada­nia medycz­ne.

 U małych dzie­ci oce­na obej­mu­je:

 • dokład­ny wywiad z rodzi­ca­mi,
 • oce­nę syme­trię twa­rzy,
 • oce­nę napię­cia mię­śni mimicz­nych,
 • warun­ki ana­to­micz­ne jamy ust­nej( ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem budo­wy wędzi­de­łek, spo­so­bu oddy­cha­nia, fona­cji, oce­nę wady zgry­zu, pozio­mu sły­sze­nia (bada­nie beha­wio­ral­ne).

U star­szych dzie­ci dodat­ko­wo okre­śla się:

 • spraw­ność moto­rycz­ną narzą­dów arty­ku­la­cyj­nych,
 • pra­wi­dło­wość arty­ku­la­cji,
 • typ poły­ka­nia,
 • zakres słow­nic­twa bier­ne­go i czyn­ne­go.

Sty­mu­lo­wa­nie pro­ce­su poznaw­czo-języ­ko­we­go

Logo­pe­da Fun­da­cji Krok ku zdro­wiu w Rze­szo­wie zaj­mu­je się sty­mu­lo­wa­niem pro­ce­su poznaw­czo-języ­ko­we­go.

Sty­mu­la­cja pro­wa­dzo­na jest za pomo­cą ćwi­czeń odde­cho­wych, orto­fo­nicz­nych, czy­li ćwi­czeń kształ­tu­ją­cych pra­wi­dło­wą mowę i dosko­na­lą­cych mowę już ukształ­to­wa­ną, ćwi­czeń rucho­wych, ryt­micz­nych, uspraw­nia­ją­cych narzą­dy mowy, arty­ku­la­cyj­nych oraz dyk­cyj­nych.

Tera­pia i dia­gno­za każ­de­go pacjen­ta pro­wa­dzo­na jest osob­no bio­rąc pod uwa­gę rodzaj zabu­rze­nia, jego moż­li­wo­ści roz­wo­jo­we i inte­lek­tu­al­ne

Zamknij