fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

BADANIA USG

lek. med. Mar­ta Szczy­gieł-Łyko
lek. med. Maria Gałusz­ka

W naszej pla­ców­ce wyko­nu­je­my bada­nia USG:

  • jamy brzusz­nej
  • gine­ko­lo­gicz­ne
  • tar­czy­cy
  • pier­si

Bada­nia wyko­ny­wa­ne są u osób doro­słych oraz dzie­ci.

Przy­go­to­wa­nie do USG brzu­cha

  • dzie­ci do 3 r.ż. — dzień przed bada­niem i w dniu bada­nia Espu­mi­san 100 3 x 5 kro­pli
  • dzie­ci w wie­ku 4–12 lat — Espu­mi­san 100 3 x 10 kro­pli, w mia­rę moż­li­wo­ści ostat­ni posi­łek 2 h przed bada­niem
  • Dzie­ci powy­żej 12 r.ż oraz doro­śli — kap­suł­ki Espu­mi­san 3 x 2 i 3–4 h ma czczo

Usg tar­czy­cy prze­pro­wa­dza się bez spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­nia.

Zamknij