fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

Aku­punk­tu­ra

Aku­punk­tu­ra to jed­na z naj­star­szych metod lecze­nia, zna­na i prak­ty­ko­wa­na na całym świe­cie. Uzna­na przez Świa­to­wą Orga­ni­za­cję Zdrowia(WHO)jako meto­dę sku­tecz­ną w ponad 140 cho­ro­bach. Aku­punk­tu­ra jest for­mą wzmac­nia­nia, przy­wra­ca­nia, pod­trzy­my­wa­nia zdro­wia i mobi­li­za­cji orga­ni­zmu w pro­ce­sie zdro­wie­nia. Pole­ga na wkłu­wa­niu prze­zna­czo­nych do tego celu igieł, w ści­śle okre­ślo­ne miej­sca na cie­le czło­wie­ka, zwa­ne punk­ta­mi aku­punk­tu­ro­wy­mi, któ­re miesz­czą się wzdłuż meri­dia­nów (kana­łów  ener­ge­tycz­nych). Aku­punk­tu­ra:
 • Nie powo­du­je skut­ków ubocz­nych
 • Moż­na ją sto­so­wać u dzie­ci i osób star­szych
 • Moż­na łączyć z inny­mi meto­da­mi tera­peu­tycz­ny­mi
 • Może być sto­so­wa­na na kil­ka scho­rzeń jed­no­cze­śnie
W tym gabi­ne­cie prak­ty­ko­wa­na jest odmia­na aku­punk­tu­ry pół­noc­no-kore­ań­skiej THAN DZA, PIONG PO, PIONG SA, ta któ­ra w swo­jej dłu­go­let­niej prak­ty­ce sto­su­je lekarz medy­cy­ny Jan Pokryw­ka. Wska­za­nia do aku­punk­tu­ry wg WHO :
 • Cho­ro­by narzą­du ruchy: dys­ko­pa­tie, RZS, zwy­rod­nie­nia sta­wów ‚ostre i prze­wle­kłe bóle róż­ne­go pocho­dze­nia, ura­zy, nade­rwa­nia, nad­wich­nię­cia sta­wów
 • Cho­ro­by neu­ro­lo­gicz­ne: bóle gło­wy, migre­ny, nie­do­wła­dy, rwa kul­szo­wa, ner­wi­ce, cho­ro­ba Par­kin­so­na
 • Cho­ro­by dróg odde­cho­wych i laryn­go­lo­gicz­ne: prze­zię­bie­nie, zapa­le­nie oskrze­li, zapa­le­nie zatok, nie­żyt nosa, dusz­no­ści, aler­gie, szum uszny
 • Cho­ro­by ukła­du krą­że­nia: nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, cho­ro­ba wień­co­wa, aryt­mie ser­ca.
 • Cho­ro­by ukła­du pokar­mo­we­go
 • Cho­ro­by położ­ni­czo-gine­ko­lo­gicz­ne, w tym zespół kli­mak­te­rycz­ny oraz bole­sne mie­siącz­ki
 • Cho­ro­by uro­lo­gicz­ne w tym nie­trzy­ma­nie moczu
 • Cho­ro­by oczu
 • Oty­łość
 • Depre­sja
Zamknij