fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

CENNIK

DIETETYKA

Pierw­sza wizy­ta

90 zł

Wizy­ta kon­tro­l­na

50 zł

Jadło­spis 7‑dniowy

od 70 zł

Jadło­spis 7‑dniowy die­ta reduk­cyj­na

130 zł

Jadło­spis 7‑dniowy w cho­ro­bach die­to­za­leż­nych

od 130 zł

Ana­li­za skła­du cia­ła z omó­wie­niem wyni­ków

30 zł

Zaku­py z die­te­ty­kiem

50 zł / godz.

Edu­ka­cja żywie­nio­wa

50 zł

Pakie­ty

Pierw­sza wizy­ta + jadło­spis 7‑dniowy

130 zł

Mie­sięcz­ny plan żywie­nio­wy reduk­cyj­ny — zawie­ra pierw­szą wizy­tę, 2 wizy­ty kon­tro­l­ne, jadło­spis 14-dnio­wy, wspar­cie,

280 zł

Pora­da on-line (wywiad żywie­nio­wy, jadło­spis 14 ‑dnio­wy)

180 zł

MASAŻ

Masaż kla­sycz­ny (grzbie­tu) czas 30 min

50 zł

Masaż kla­sycz­ny (czę­ścio­wy) czas 20 min

35 zł

Manu­al­ny dre­naż lim­fa­tycz­ny czas 30 min

45 zł

Masaż gorą­cy­mi kamie­nia­mi czas 60 min

90 zł

Masaż gorą­cy­mi kamie­nia­mi (czę­ścio­wy) czas 30 min

60 zł

Masaż stem­pla­mi zio­ło­wy­mi czas 60 min

120 zł

Masaż bań­ką chiń­ską

50 zł

Pakie­ty

Masaż kla­sycz­ny krę­go­słu­pa – 10 masa­ży

350 zł

Masaż kla­sycz­ny krę­go­słu­pa – 5 masa­ży

200 zł

Masaż cało­ścio­wy gorą­cy­mi kamie­nia­mi — 10 masa­ży

600 zł

Masaż cało­ścio­wy gorą­cy­mi kamie­nia­mi — 5 masa­ży

325 zł

Masaż cało­ścio­wy gorą­cy­mi kamie­nia­mi – 3 masa­że

210 zł

Masaż stem­pla­mi zio­ło­wy­mi – 10 masa­ży

700 zł

Masaż stem­pla­mi zio­ło­wy­mi – 5 masa­ży

375 zł

Masaż stem­pla­mi zio­ło­wy­mi – 3 masa­że

240 zł

Masaż bań­ką chiń­ską – 10 masa­ży

450 zł

Masaż bań­ką chiń­ską – 5 masa­ży

250 zł

LOGOPEDIA

Dia­gno­za logo­pe­dycz­na

85 zł

Kon­sul­ta­cja logo­pe­dycz­na

75 zł

Tera­pia logo­pe­dycz­na

50 zł

Tera­pia afa­zji

50 zł

Tera­pia jąka­nia

85 zł

Tera­pia dzie­ci z auty­zmem

75 zł

Zaję­cia dla dzie­ci z trud­no­ścia­mi w czy­ta­niu i pisa­niu

40 zł

Tera­pia ORM (opóź­nie­nia roz­wo­ju mowy)

60 zł

PSYCHOLOGIA

Kon­sul­ta­cja psy­cho­lo­gicz­na (50 minut)

100 zł

Media­cje (60 minut)

130 zł

FIZJOTERAPIA

kon­sul­ta­cja fizjo­te­ra­peu­tycz­na

90 zł

GINEKOLOGIA

Kon­sul­ta­cja gine­ko­lo­gicz­na (w tym już USG)

150 zł

Kon­sul­ta­cja położ­ni­cza

150 zł

Pobra­nie cyto­lo­gii

30 zł

Prze­dłu­że­nie recep­ty dla pacjen­tek przychodni/fundacji

30 zł

USG I/II/III try­mestr

250 zł

moni­to­ro­wa­nie owu­la­cji

60 zł

prze­dłu­że­nie E‑ZLA

50 zł

USG

Bada­nie USG

od 90 do 110 zł

AKUPUNKTURA

Poje­dyn­czy zabieg

50 zł

5 zabie­gów

225 zł

10 zabie­gów

400 zł

MEDYCYNA ESTETYCZNA

Peelin­gi che­micz­ne pro­fe­sjo­nal­ne, dobra­ne do rodza­ju skó­ry Peel Mis­sion

Twarz

zapy­taj o cenę

Szy­ja + głę­bo­ki dekolt

zapy­taj o cenę

Trzy oko­li­ce (twarz + szy­ja + głę­bo­ki dekolt)

zapy­taj o cenę

Ple­cy

zapy­taj o cenę

Brzuch

zapy­taj o cenę

Dło­nie

zapy­taj o cenę

Mezo­te­ra­pia igło­wa — pre­pa­ra­ty Revi­ta­ca­re Cyto­ca­re i RRS indy­wi­du­al­nie dobra­ne do potrzeb skó­ry

Twarz

zapy­taj o cenę

Szy­ja

zapy­taj o cenę

Dekolt

zapy­taj o cenę

Trzy oko­li­ce

zapy­taj o cenę

Oko­li­ca oczu pre­pa­rat RRS HA Eyes

zapy­taj o cenę

Dło­nie

zapy­taj o cenę

Brzuch

zapy­taj o cenę

Znie­czu­le­nie miej­sco­we przed zabie­giem

Twarz

zapy­taj o cenę

Twarz + szy­ja + głę­bo­ki dekolt

zapy­taj o cenę

Inne par­tie cia­ła

zapy­taj o cenę

Zabieg bio­sty­mu­la­cjyj­ny PRX T33

Twarz

zapy­taj o cenę

Szy­ja + dekolt

zapy­taj o cenę

Trzy oko­li­ce

zapy­taj o cenę

Der­ma­pen — mikro­na­kłu­wa­nie, mezo­te­ra­pia mikro­iglo­wa

Twarz + szy­ja + dekolt

zapy­taj o cenę

Dło­nie

zapy­taj o cenę

Brzuch

zapy­taj o cenę

Ple­cy

zapy­taj o cenę

Bli­zny

zapy­taj o cenę

Tech­ni­ki łączo­ne — wyso­ko efek­tyw­ne połą­cze­nie peelin­gu che­micz­ne­go z mikro­na­klu­wa­niem lub mezo­te­ra­pia igło­wą — dobra­nie zabie­gu oraz wyce­na indy­wi­du­al­na

Zabie­gi z uży­ciem tok­sy­ny botu­li­no­wej (Botox, Vista­bel)

Lecze­nie zmarsz­czek poprzecz­nych czo­ła + Lecze­nie zmarsz­czek gła­dzi­zny, tzw lwia zmarszcz­ka + Lecze­nie tzw kurzych łapek

zapy­taj o cenę

Poje­dyn­cze oko­li­ce

zapy­taj o cenę

Zabie­gi off label z uży­ciem tok­sy­ny

Mię­śnie żwa­cze (lecze­nie bruk­si­zmu, wyszczu­ple­nie dol­ne­go pię­tra twa­rzy)

zapy­taj o cenę

Bruz­dy noso­wo war­go­we

zapy­taj o cenę

“Bru­ko­wa­na” bro­da

zapy­taj o cenę

Opa­da­ją­ce kąci­ki ust tzw linie mario­net­ki

zapy­taj o cenę

Korek­ta opa­da­ją­ce­go czub­ka nosa

zapy­taj o cenę

Mezo­bo­toks szyi

zapy­taj o cenę

Mode­lo­wa­nie ust (Juve­derm)

0,5 ml

zapy­taj o cenę

1 ml

zapy­taj o cenę

Lecze­nie cel­lu­li­tu pre­pa­ra­tem Ali­dya

w zależ­no­ści od roz­le­gło­ści obsza­ru

zapy­taj o cenę

pakiet 5 zabie­gów

zapy­taj o cenę

Pozo­sta­łe

Mode­lo­wa­nie policz­ków tzw model look

zapy­taj o cenę

Mode­lo­wa­nie żuchwy i bro­dy

zapy­taj o cenę

Bruz­dy noso­wo-war­go­we

zapy­taj o cenę

Kon­sul­ta­cja (usta­le­nie pla­nu lecze­nia cery, dobra­nie zabie­gów, instruk­cja pie­lę­gna­cyj­na )

zapy­taj o cenę

Kon­sul­ta­cja pedia­trycz­na

zapy­taj o cenę

Zamknij